แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีดังนี้

  • ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการเงินของโครงการ รวมถึงงานปรับปรุงรูปแบบทางแยกต่างระดับ และงานระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีความสมบูรณ์ด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

  • ดำเนินการออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) โครงการ และจัดทำประมาณการค่าก่อสร้างตามแบบกรอบรายละเอียด

  • ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 รวมถึงการประเมินความสนใจของภาคเอกชน

  • จัดทำกรอบสาระสำคัญเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญ และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ
Powered by MakeWebEasy.com