ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับ ช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2560 กำหนดแบบเบื้องต้นในการก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจร แยกทิศทางไป-กลับ ความกว้างช่องจราจรละ 3.60 เมตร โดยวางตำแหน่งตอม่อบริเวณร่องน้ำชิดแนวรั้วกั้นระหว่างทางบริการและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทั้งสองฝั่งทาง

โครงการได้กำหนดทางขึ้น-ลง ไว้ 3 แห่ง เพื่อรองรับการจราจรจากเส้นทางต่างๆ ประกอบด้วย
1) ทางขึ้น-ลง ศรีนครินทร์ รับ-ส่งการจราจรจากทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีนครินทร์และโครงข่ายถนนใกล้เคียง เชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเขตลาดกระบัง รวมทั้งการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก
2) ทางเชื่อมบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับ-ส่งการจราจรที่มาจากทางพิเศษศรีรัชและถนนศรีนครินทร์สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรองรับการจราจรจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่พื้นที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร
3) ทางขึ้น-ลง ลาดกระบัง รับ-ส่งการจราจรจากทางพิเศษศรีรัช ถนนศรีนครินทร์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งรองรับการเดินทางจากพื้นที่ภาคตะวันออกสู่พื้นที่เมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร

มีด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ด่าน คือ ด่านสุวรรณภูมิและด่านลาดกระบัง โดยใช้วิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) และแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC )

และมีแนวคิดให้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าของถนนคู่ขนานทางพิเศษหมายเลข 7 เพื่ออำนวยความสะดวกของคนเดินเท้า และเพิ่มเลนรถจักรยาน
Powered by MakeWebEasy.com