ความเป็นมาของโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาโครงข่ายโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณทางเชื่อมเข้า-ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีปริมาณรถมาใช้เส้นทางอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดเทศกาล ตามความต้องการด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน โครงการจะช่วยให้การจราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก การเดินทางและขนส่งเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สะดวกรวดเร็ว และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเมืองโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต    

กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด แล้วใน พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การก่อสร้างโครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว จึงมีแนวทางให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการของภาครัฐ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและงานระบบที่เกี่ยวข้องได้นำมาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มาตรา 27 ที่บัญญัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุน โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการศึกษาโครงการ ทั้งสิ้น 15 เดือน
Powered by MakeWebEasy.com