ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตการศึกษาโครงการ ประกอบด้วยงาน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

(1) งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
ทบทวนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม การจราจรและการคาดการณ์รายได้จากค่าผ่านทาง ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ประมาณการวงเงินลงทุนของโครงการ ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) และวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน

(2) งานสำรวจและออกแบบกรอบรายละเอียด
ทบทวนผลการศึกษาและตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น สำรวจแนวทางและระดับ ตรวจสอบดินและวัสดุ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการเบื้องต้น ออกแบบกรอบรายละเอียดงานระบบของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานทาง และทางแยกต่างระดับ ตลอดจนโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ อาคารระบายน้ำ และโครงสร้างอื่นๆ (ถ้ามี) ออกแบบฐานรากและโครงสร้างชั้นทาง ศึกษาลักษณะการระบายน้ำ งานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม งานดำเนินการทางด้านสิ่งสาธารณูปโภค คำนวณปริมาณงานและประเมินค่าก่อสร้าง

(3) งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้ดำเนินการในขั้นการศึกษาความเหมาะสมในปี พ.ศ. 2560 โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในปัจจุบัน และการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสนาม เพื่อนำมาประเมินผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้ออกแบบกรอบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นควบคู่กับการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง

(4) งานศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดความเหมาะสมของการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ                       
ศึกษาและจำแนกขอบเขตและพื้นที่ความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐและเอกชน คาดการณ์ต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุน กำหนดแนวทางเลือกของการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ วิเคราะห์ด้านการเงิน ประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการ ประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนที่เหมาะสม และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน

(5) การจัดทำกรอบสาระสำคัญของเอกสารข้อเสนอเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน และร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ
Powered by MakeWebEasy.com