การสัมมนาครั้งที่ 1

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน จัดการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบกรอบรายละเอียด (การสัมมนาครั้งที่ 1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสยาม แมนดาริน่า ถนนกิ่งแก้ว อำเภอราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการโดยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้แทนกรมทางหลวงและที่ปรึกษา เข้าร่วมงานจำนวน 167 คน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ดังนี้
 
โดยมีภาพบรรยากาศการสัมมนาดังนี้

ทั้งนี้ ช่วงก่อนการสัมมนาครั้งที่ 1 ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์การประชุมแล้ว ดังนี้
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบกรอบรายละเอียด (การสัมมนาครั้งที่ 1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวทางในการออกแบบกรอบแบบรายละเอียดโครงการให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพด้านวิศวกรรม โดยสอดคล้องกับการเดินทางของประชาชน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระดับน้อยที่สุด
 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
Powered by MakeWebEasy.com